Edicija “Mali Poslovni Programi” verzija 2

E

dicija Mali poslovni programi 2 – MPP2 je savremeno poslovno-računovodstveno softversko rešenje koje omogućava efikasnu evidenciju poslovnih promena i praćenje poslovanja privrednih subjekata.

Predstavlja drugu generaciju poslovnog softvera PS.IT-a, koji je na tržištu od 2010. godine i direktan je naslednik verzije 1 edicije „Mali poslovni programi“, koja je u periodu od 2002. do 2010. godine stekla poverenje preko 2500 korisnika i status najprodavanijeg softvera.

MPP2 objedinjuje znanja eksperata Privrednog savetnika iz domena računovodstva i poslovnih finansija i stručnjaka PS.IT-a iz oblasti informacionih tehnologija.

0
godina iskustva
0
zadovoljnih korisnika

Moduli edicije MPP2

Finansijsko knjigovodstvo

Konto

Automatsko i manuelno knjiženje u finansijskom knjigovodstvu svih evidentiranih poslovnih promena, kreiranje propisanih izveštaja, Bilansa stanja i uspeha.
Detaljnije

Fakturisanje i obračun PDV-a

Avans

Izdavanje finansijskih dokumenata i vođenje poreskih evidencija propisanih Zakonom o PDV-u, automatski obračun PDV-a, kreiranje i izvoz POPDV obrasca.
Detaljnije

Platni promet i vođenje blagajni

Saldo

Uvoz izvoda platnog prometa iz elektronske banke, povezivanje uplata i isplata sa računima, vođenje blagajni, kreiranje virmana i njihovo elektronsko plaćanje.
Detaljnije

Robno materijalno knjigovodstvo

Kal

Vođenje robno-materijalnog knjigovodstva, artikala, cenovnika, kreiranje dokumenata i izveštaja o stanju i prometu artikala.
Detaljnije

Obračun zarada i naknada

Total S

Obračun zarada i naknada, pri čemu su podržani svi načini koji se javlјaju u praksi, kao i kreiranje neophodnih obrazaca i isplata preko elektronske banke.
Detaljnije

Upravljanje ljudskim resursima

Personal

Evidencija informacija o kadrovima, izrada različitih izveštaja, grupna obrada podataka i brzo štampanje korisnički definisanih ugovora, rešenja, odluka i sl.
Detaljnije

Evidencija osnovnih sredstava

Polis

Vođenje knjigovodstvene i poreske evidencije osnovnih sredstava, kreiranje njihovih kartica, obračun amortizacije, popis, štampanje obrazaca i izveštaja
Detaljnije

Obračun kamate

Kamata

Obračun kamata po dužničko-poverilačkim odnosima, na različite javne prihode, korisnički definisane koeficijente…
Detaljnije

Praćenje proizvodnje

Pogon

Dokumentaciono praćenje proizvodnje u preduzećima koja samostalno obavljaju ovu delatnost, na osnovu kreiranih normativa i radnih naloga.
Detaljnije

Magacinsko poslovanje

Lager

Količinsko praćenje stanja u magacinu kroz set izveštaja i generisanje magacinskih dokumenata.
Detaljnije

Evidencija vozila

Vozila

Vođenje podataka o vozilima, putnih naloga i naloga za gorivo, kreiranje različitih izveštaja o vozilima.
Detaljnije

Finansijsko knjigovodstvo

Konto

Automatsko i manuelno knjiženje u finansijskom knjigovodstvu svih evidentiranih poslovnih promena, kreiranje propisanih izveštaja, Bilansa stanja i uspeha.
Detaljnije

Fakturisanje i obračun PDV-a

Avans

Izdavanje finansijskih dokumenata i vođenje poreskih evidencija propisanih Zakonom o PDV-u, automatski obračun PDV-a, kreiranje i izvoz POPDV obrasca.
Detaljnije

Platni promet i vođenje blagajni

Saldo

Uvoz izvoda platnog prometa iz elektronske banke, povezivanje uplata i isplata sa računima, vođenje blagajni, kreiranje virmana i njihovo elektronsko plaćanje.
Detaljnije

Robno materijalno knjigovodstvo

Kal

Vođenje robno-materijalnog knjigovodstva, artikala, cenovnika, kreiranje dokumenata i izveštaja o stanju i prometu artikala.
Detaljnije

Obračun zarada i naknada

Total S

Obračun zarada i naknada, pri čemu su podržani svi načini koji se javlјaju u praksi, kao i kreiranje neophodnih obrazaca i isplata preko elektronske banke.
Detaljnije

Personal

Upravljanje ljudskim resursima

Evidencija informacija o kadrovima, izrada različitih izveštaja, grupna obrada podataka i brzo štampanje korisnički definisanih ugovora, rešenja, odluka i sl.
Detaljnije

Evidencija osnovnih sredstava

Polis

Vođenje knjigovodstvene i poreske evidencije osnovnih sredstava, kreiranje njihovih kartica, obračun amortizacije, popis, štampanje obrazaca i izveštaja
Detaljnije

Obračun kamate

Kamata

Obračun kamata po dužničko-poverilačkim odnosima, na različite javne prihode, korisnički definisane koeficijente…
Detaljnije

Praćenje proizvodnje

Pogon

Dokumentaciono praćenje proizvodnje u preduzećima koja samostalno obavljaju ovu delatnost, na osnovu kreiranih normativa i radnih naloga.
Detaljnije

Magacinsko poslovanje

Lager

Količinsko praćenje stanja u magacinu kroz set izveštaja i generisanje magacinskih dokumenata.
Detaljnije

Evidencija vozila

Vozila

Vođenje podataka o vozilima, putnih naloga i naloga za gorivo, kreiranje različitih izveštaja o vozilima.
Detaljnije

Dodatni moduli edicije MPP2

Kompenzacija

Kompenzacija

Dodatni modul za obračun troškova i dnevnica službenog puta. Proširuje funkcionalnost: modul za finansijsko knjigovodstvo – Konto.
Detaljnije

Maloprodaja

Maloprodaja

Dodatni modul za vođenje maloprodaje. Proširuje funkcionalnost: modul za fakturisanje i obračun PDV – Avans.
Detaljnije

Evidencija proizvodnje

Evidencija proizvodnje

Dodatni modul za evidenciju proizvodnje. Proširuje funkcionalnost: modul za robno-materijalno knjigovodstvo – Kal.
Detaljnije

Šank lista

Šank lista

Dodatni modul za evidenciju proizvodnje ugostitelja. Proširuje funkcionalnost: modul za robno-materijalno knjigovodstvo – Kal.
Detaljnije

Kompenzacija

Kompenzacija

Dodatni modul za obračun troškova i dnevnica službenog puta. Proširuje funkcionalnost: modul za finansijsko knjigovodstvo – Konto.
Detaljnije

Maloprodaja

Maloprodaja

Dodatni modul za vođenje maloprodaje. Proširuje funkcionalnost: modul za fakturisanje i obračun PDV – Avans.
Detaljnije

Evidencija proizvodnje

Evidencija proizvodnje

Dodatni modul za evidenciju proizvodnje. Proširuje funkcionalnost: modul za robno-materijalno knjigovodstvo – Kal.
Detaljnije

Šank lista

Šank lista

Dodatni modul za evidenciju proizvodnje ugostitelja. Proširuje funkcionalnost: modul za robno-materijalno knjigovodstvo – Kal.
Detaljnije

Licenciranje programa

Softverski paket edicija „Mali poslovni programi 2“ se licencira po principu periodičnog iznajmlјivanja. Period licenciranja je godinu dana (od prvog dana sledećeg meseca od datuma uplate). Plaćanje se vrši unapred za period od godinu dana.

Po isteku perioda licenciranja, korisnik može produžiti licencu ili odustati od korišćenja programa. Ako odustane od korišćenja programa, korisnik ima pravo da zadrži jednu instaliranu instancu programa radi pregleda unetih podataka ali nema pravo unosa novih podataka u program.

Prilikom nabavke programa korisnik sa PS.IT-om sklapa ugovor o licenciranju na godinu dana – plaćanje licence se vrši unapred za godinu dana.

Licenciranjem programa MPP2 korisnik ima sledeće prava:

 • Instalacija programa na neograničenom broju računara (izuzev modula za obračun kamata i evidenciju maloprodaje). Cena licence programa ne zavisi od broja računara.
 • Vođenje knjiga za neograničen broj firmi (privrednih subjekata). Cena licence programa ne zavisi od broja firmi za koje se vode knjige.
 • Korišćenje uputstva za upotrebu programa u vidu Help-a, koje se redovno ažurira.
 • Podrška putem telefona i slanjem mejla za kratke informacije o programu i konsultacije pri radu.

Licencom programa nije obuhvaćeno:

 • Intervencija tehničke podrške na terenu, radi instalacije (koju mogu korisnici sami da urade) ili obuke za korišćenje programa (za šta se mogu da koriste uputstvo, dodju na naše redovne prezentacije petkom ili nas kontaktiraju telefonom). Navedene intervencije se naknadno ugovaraju i naplaćuju.
 • Dorade programa prema specifičnim zahtevima korisnika (koje se ugovaraju po principu zahtev ponuda).
 • Uvoz podataka u program MPP2 iz drugih sistema i fajlova.

Prednosti korišćenja našeg programa

Praćenje izmena u domaćem zakonodavstvu i ažurno usaglašavanje sa njima sastavni je deo ponude softverskog rešenja MPP. Tako ćete u ovom softverskom paketu pronači praktičnu primenu i svih promena u našem zakonodavstvu koje su posledica novih Zakona o računovodstvu, Zakona o radu i drugih aktuelnih propisa.
Modularnost softverskog paketa omogućava da se opredelite za jedan ili više modula, u skladu sa tim koje segmente poslovanja želite da podržite softverom. Rezultat je softversko rešenje koje odgovara potrebama vašeg poslovanja
Softverski paket MPP nudi veliki stepen fleksibilnosti u načinu korišćenja. Prilagodite način rada u softveru svojim poslovnim procedurama i procesima. Kao otvoren sistem MPP se mođe obogatiti dodavanjem novih specifičnih modula ili povezivanjem sa već postojećim poslovnim sistemom u preduzeću.

Omogućeni su: razmena e-faktura sa SEF-om, izvoz POPDV obrasca u elektronskom obliku i njegova predaja preko portala Poreske uprave, digitalno potpisivanje IOS-a i slanje na mejl, preuzimanje izvoda iz elektronske banke, elektronsko plaćanje virmana, preuzimanje najnovije kursne liste…

Program se jednostavno instalira i koristi, a izmene i dopune se preuzimaju sa sajta. u slučaju potrebe na raspolaganju su vam stručna i sertifikovana korisnička podrška, kao i besplatne konsultacije telefonom ili preko mail-a

Nivoi funkcionalnosti

Postoje 3 nivoa funkcionalnosti edicije MPP2: osnovni, standardni i napredni nivo. Svaki od navedenih nivoa omogućava korišćenje određenih funkcionalnosti programa, dok se pojedini moduli mogu licencirati samo kroz određene nivoe (modul za osnovna sredstva i modul za praćenje proizvodnje).

Tehničko-tehnološke karakteristike

Edicija „Mali poslovni programi 2″ je razvijana za Windows platformu kao standardna desktop klijent/server aplikacija. Podržane su sledeće platforme: MS Windows 7 / 8 / 10, MS Windows Server 2008, 2012 ili noviji.
Aplikativni deo softverskog rešenja je pisan u C#, baziran na .Net Framework-u 4.8, a kao alat je korišćen Microsoft Visual Studio 2019.
Sistem za upravlјanje bazom podataka je MS SQL Server.
Minimalna preporučena konfiguracija računara (za jedan računar) podrazumeva:

 • 8GB RAM memorije
 • 2GB na radnom disku
Prilikom distribucije softverskog paketa, kao sistem za upravljanje bazom podataka isporučuje se MS SQL Express 2017, koji ne zahteva dodatno licenciranje, ali ima ograničenja u veličini baze podataka (do 10GB). Za rad na jednom računaru ili u mreži, osim operativnog sistema, program MPP2 ne zahteva nikakav dodatni softver.

Za intenzivan rad u mreži sa više od 7 računara, zbog brzine rada programa, korisnicima se preporučuje prelazak na komercijalnu verziju MS SQL Servera.

Ukoliko se koristi MS SQL Express 2017 server koji stiže uz instalaciju programa, za serverski računar je preporučeno 8GB RAM memorije, a ukoliko je u planu nabavka komercijalne verzije MS SQL Servera, biće potrebno nešto više memorije.

Kod klijentskih računara je bitnije da imaju dobar procesor i hard disk nego RAM memoriju. Za klijentske računare je dovolјno 4 GB RAM memorije uz dobar procesor i disk. Sistem funkcioniše tako što je na jednom računaru instalira SQL baza gde se izvršavaju upiti, dok se logika programa izvršava na klijentskim računarima.

Što se tiče udalјenih lokacija i pristupa sa istih, minimalna preporučena varijanta je VPN tunel sa protokom 5Mbs, 1:1 odnos. Može i sporiji protok ali će i aplikacija raditi sporije. Što je brži protok, program će raditi brže.

Nabavka i instalacija programa

Za nabavku programa edicije Mali poslovni programi 2 i dobijanje predračuna, možete nam se obratiti putem telefona: 011/785-03-61, e-mail-a: prodaja@psit.rs ili popunjavanjem naridžbenice na našem sajtu na stranici Cenovnik. Takođe, možete kontaktirati naše zvanične distributere za Vaš region. Način plaćanja je avans 100% na tekući račun: 205-10374-06 – Komercijalna banka. Rok isporuke najkasnije 3 dana od dana uplate.

Po evidentiranoj uplati PS.IT klijentu poštom šalje račun i dva primerka Ugovora o korišćenju programa MPP2, koji klijent potpisuje i jedan primerak vraća PS.IT-u.

Instalaciju programa korisnik može preuzeti sa sajta PS.IT-a, dok licencu dobija na e-mail.
Usaglašavanje sa izmenama u zakonskoj regulativi je deo softverskog paketa MPP2. Pored zakonskih izmena koje se ažurno prate, softver se permanentno usavršava dodavanjem novih i poboljšavanjem postojećih funkcionalnosti za koje PS.IT proceni da su od opšteg značaja.
Sve izmene i dopune korisnik može preuzeti u vidu instalacaije (set up-a) sa sajta PS.IT-a www.mpp2.rs i instalirati prema definisanoj proceduri.

Korisnička podrška

Podrška korisnicima u radu sa našim softverskim rešenjima je važan segment ponude Privrednog savetnika – Informacione tehnologije. Pored osnovne podrške koju korisnik može dobiti putem telefona ili e-maila, Privredni savetnik – Informacione tehnologije ima razvijen sistem za pružanje podrške i u slučajevima kada se problem sa kojim se korisnik softvera suočio ne može rešiti jednostavnom komunikacijom.

Detaljni cenovnik i nacin angažovanje naše korisničke podrške možete pogledati ovde.

Ukoliko korisnik programa MPP2 želi da se izvrši neka od navedenih intervencija korisničke podrške PS.IT-a, potrebno je da pošalje zvaničan zahtev na mejl kontakt@psit.rs ili podrska@psit.rs, u kome je potrebno da se navede koju vrstu intervencije korisnik želi, na koji način želi da interencija bude izvršena i predloži termin kada bi se intervencija obavila. Nakon toga, lica iz korisničke podrške kontaktiraju korisnika i dogovaraju datum i vreme intervencije u zavisnisti od slobodnih termina. Angažovanje se evidentira na radnom nalogu koji potpisuju korisnik i odgovorno lice iz PS.IT-a i koji predstavlјa osnov za fakturisanje usluge.

Cena usluga je data u evrima bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa. Rok za plaćanje računa nastalih po osnovu korisničke podrške je 7 dana od datuma izdavanja.

Ostale aktivnosti

Kao otvoreno i fleksibilno koncipirano rešenje, softverski paket MPP2 se u najvećem broju slučajeva može efikasno doraditi ili nadograditi.
Iz dosadašnjeg iskustva, zahtevi za prilagođavanje softvera potrebama konkretnog klijenta se mogu grupisati u jednu od sledećih kategorija:

 • Izrada novog softverskog modula koji se integriše sa standardnim modulima MPP2, a pruža podršku za određene specifične poslovne procedure korisnika ili segmente poslovanja koji nisu obuhvaćene standardnim modulima;
 • Proširivanje postojećih funkcionalnosti standardnih modula;
 • Izrada dodatnih izveštaja, specificiranih od strane klijenta.

Procedura za doradu ili nadogradnju podrazumeva: pismeni zahtev, dostavlјanje ponude, prihvatanje ponude i realizaciju. Ako se obim posla proceni kao mali, može se uz dogovor sa naručiocem zahtev realizovati kroz sate korisničke podrške.

Pored standardnog skupa izveštaja koji je naveden u opisu standardne funkcionalnosti softverskog paketa i koji se stalno proširuje razvojem softvera, moguće softverski paket proširiti dodatnim skupom izveštaja koji će biti u skladu sa potrebama korisnika, pod uslovom da za takav izveštaj postoje podaci u bazi aplikacije.
Sam korisnik kroz postojeće opcije softvertskog paketaima mogućnost da generiše veliki broj izveštaja uz pomoć MS Excel-a. Pored toga ako vlada radom sa bazama podataka sam korisnik može generisati i izveštaje direktno iz baze podataka.
MPP2 je otvoren za integraciju sa softverskim rešenjima drugih proizvođača. Do sada smo imali iskustava integracije MPP2 sa softverima SAP, Navision, eHRM, …
Tehnički, integracija se može realizovati na različitim nivoima: komunikacija eksternim fajlovima, direktan pristup bazi podataka, Windowa servisi i sl.) , a sama edicija MPP2 ima i standardne opcije za uvoz i izvoz u i iz XML fajla.
Kako će se integracija realizovati zavisi od potreba klijenta i mogućnosti softvera sa kojim se integracija radi.
Ukoliko korisnik ima mogućnost da iz poslovnog softvera koji koristi izveze podatke u XML, Excel ili neki drugi pogodan format, PSIT bi mogao te podatke da uveze u program MPP2. Obično su to šifarnici poslovnih partnera, artikala, magacina, lica, presek stanja u finansijama i robno-matrijalnoj evidenciji, ali moguće je uvesti i dokumenta ili neke druge podatke.

Uvoz podataka moguće je izvršiti na osnovu predrfinisanih Excel fajlova PS.IT-a, koje bi korisnik popunio sa neophodnim podacima koji bi se uvozili. Drugi način uvoza je na osnovu fajlova koje korisnici sami dostave, a koji su izvezeni iz nekog drugog softvera.
Sama mogućnost uvoza ovakvih fajlova zavisi od formata dostavlјenih fajlova, a cena od konkretnih podataka koji se uvoze. Ukoliko korisnik želi da PS.IT izvrši uvoz podataka u MPP2 potrebno je da dostavi primer fajlova, kako zaposleni u PS.IT-u procenili mogućnosti i dali ponudu za uvoz zahtevanih podataka.

Popusti

U odnosu na navedene iznose u cenovniku, korisnik može ostvariti dodatne POPUSTE po sledećem osnovama:

 • Ako se opredeli za više od jednog modula, korisnik ostvaruje pravo na popust u iznosu od 10% na sve module u paketu;
 • Ako se opredeli za sve module u okviru istog nivoa funkcionalnosti (osnovni, standardni, napredni) ostvaruje pravo na popust u iznosu od dodatnih 10% na sve module koji pripadaju tom nivou funkcionalnosti
 • Ako je preduzeće ili agencija osnovano u periodu od poslednjih 6 meseci od dana nabavke softvera, ostvaruje pravo na ukupan jedinstven popust u iznosu od 50%