Fakturisanje i obračun PDV-a – modul AVANS

Modul za fakturisanje i obračun PDV-a – AVANS – omogućava izdavanje finansijskih dokumenata i vođenje poreskih evidencija propisanih Zakonom o PDV-u,  razmenu e-faktura sa SEF-om, automatski obračun PDV-a, kreiranje i izvoz POPDV obrasca.

Modul je namenjen

 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama koje za svoje klijente vode poresku evidenciju i obračunavaju PDV.
 • Svim preduzećima, koja su od 1.1.2005. PDV obveznici, bez obzira da li poresku evidenciju vode sami, ili za njih to radi neka agencija.

Funkcionalnosti modula Avans

 • Kreiranje svih finansijskih dokumenata po Zakonu o PDV:

  • Račun,
  • Račun-Otpremnica,
  • Predračun,
  • Avansni račun,
  • Konačni račun,
  • Delimične isporuke (privremene situacije),
  • Devizni račun, Devizni predračun, avansni i konačni račun,
  • Knjižno odobrenje, Knjižno zaduženje,
  • Zbirni promet (evidencije prometa u maloprodaji),
  • Refakcija stranim državljanima,
  • Priznanica za nabavke od poljoprivrednika,
  • Račun za oporezivanje razlike i dr.
 • Razmena e-računa sa SEF-om (efaktura.gov.rs):

  • Ručna razmena putem XML fajlova
  • Automatska direktna razmena putem API ključa
  • Mogućnost čuvanja e-faktura lokalno i u bazi

  Detaljnije

 • Evidencija kreiranih izdatih računa kroz Knjigu izdatih računa – KIR.
 • Evidencija primljenih faktura kroz Knjigu primljenih računa – KPR.
 • Detaljna štampa knjiga i izveštaja evidencije PDV-a
 • Automatski obračun PDV-a u obračunskom periodu na osnovu evidencije PDV u KIR-u i KPR-u, sa štampanjem POPDV i PPPDV obrazaca, izvoz POPDV obrasca u elektronski oblik i predaja preko portala Poreske uprave.
 • Štampa posebnih evidencija PDV.
 • Sumarni i detaljni Izveštaji o prometu u obračunskom periodu.
 • Konfigurisanje finansijskih dokumenata.

 • Dodatni prodajni cenovnici koji se mogu definisati i u stranoj valuti.

 • Rezervisanje količina u modulu za robno materijalnu evidenciju na osnovu predračuna.

 • Mogućnost definisanja komercijalnih uslova za kupce (posebne cene, rok plaćanja, kasa skonto, rabat).

 • Vezivanje dokumenata za organizacione jedinice (mesta troška), definisanje dodatnih analitika (projekti, ugovori, komercijalisti …) na koje se odnosi dokument, formiranje izveštaja na osnovu ovih atributa i evidencija u nalogu za knjiženje prilikom automatskog knjiženja.

 • Izveštaji koliko je fakturisano po artiklima i poslovnim partnerima, nabavljeno po artiklima, razlika u ceni (koji se formira u komunikaciji sa modulom za robno-materijalnu evidenciju).
 • Set izveštaja koji se formira na osnovu operativne evidencije uplata i isplata i njihovog povezivanja sa računima u modulu za vođenje platnog prometa i blagajne, kao što su:

  • Dospela potraživanja na dan,
  • Dospela ne naplaćena potraživanja na dan,
  • Dospele ne naplaćene obaveze na dan,
  • Obaveze kojima ističe rok plaćanja,
  • Saldo kupaca i dobavljača.
 • Eksport podataka iz knjige primljenih i knjige izdatih računa u elektronskom obliku.

Prednosti modula Avans

 • Sva rešenja su zasnovana na odredbama Zakona o PDV i posebnim Pravilnicima. Sve zakonske promene će biti ažurno praćene besplatnim izmenama i dopunama programa.
 • Uz minimalan unos podataka omogućava obračun PDV i vođenje veoma velike poreske evidencije, koja je obavezna po Zakonu za sve PDV obveznike.

 • Omogućava izdavanje faktura koje u potpunosti zadovoljavaju zakonske propise i koje su svi PDV obveznici obavezni da primenjuju već od 1. januara 2005. godine.
 • Integracijom sa modulom za finansijsko knjigovodstvo omogućava automatsko knjiženje primljenih i izdatih faktura, kao i poreskih obaveza i potraživanja, prema standardnim šemama za knjiženje ovih dokumenata.
 • Integracijom sa programom za robno-materijalnu evidenciju omogućava formiranje robnih dokumenata na osnovu formiranih primljenih i izdatih računa i obrnuto, kao i automatsko formiranje izlaza iz magacina na osnovu dokumenta Račun-otpremnica.
 • Integracijom sa programom za platni promet i blagajne koji omogućava operativno evidenciju plaćenih primljenih i izdatih računa.

Modul Avans moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

 • Osnovni nivo
 • Standardni nivo

 • Napredni nivo