Obračun kamate – modul KAMATA

Modul za obračun kamate – KAMATA – omogućava brz i efikasan obračun kamata po dužničko-poverilačkim odnosima, na različite javne prihode, korisnički definisane koeficijente…

Modul je namenjen

 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama koje za svoje klijente vrše obračun kamata.
 • Svim preduzećima, advokatskim kancelarijama kao osnovno sredstvo za brz i efikasan obračun kamata.

Funkcionalnosti modula Kamata

 • Jednostavan unos podataka o zaduženjima i uplatama, kao i mogućnost preuzimanja ovih podataka iz modula za finansijsko knjigovodstvo–Konto.

 • Više načina obračuna kamata :

  • obračun zatezne kamate po dužničko-poverilačkim odnosima (u programu postoje podaci od 1.1.1952.) po prostoj metodi.
  • obračun zatezne kamate duga na različite javne prihode (u programu postoje podaci od 9.7.1994).
  • obračun kamate na osnovu kretanja cena na malo (u programu postoje podaci od 1.7.1996).
  • obračun kamate na osnovu rasta cena na malo (u programu postoje podaci od 1.7.1996).
 • Mogućnost obračuna kamate sa manuelno zadatim kamatnim stopama. U okviru ovih obračuna moguće je računanje denominacije.

 • Štampanje izveštaja obračuna kamate.

 • Jednostavno i efikasno ažuriranje kamatnih stopa i koeficijenata preuzimanjem preko interneta.

Način licenciranja:

 • Jedna licenca modula za obračun kamata može se aktivirati na dva računara.