Finansijsko računovodstvo – modul KONTO

Modul za finansijsko računovodstvo – KONTO – omogućava automatsko i manuelno knjiženje u finansijskom knjigovodstvu svih evidentiranih poslovnih promena, kreiranje propisanih izveštaja, Bilansa stanja i uspeha.

Finansijsko knjigovodstvo

Modul je namenjen

 • Svim privrednim subjektima koja vode dvojno knjigovodstvo.
 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama, jer imaju mogućnost vođenja poslovnih knjiga za neograničen broj privrednih subjekata.

Funkcionalnosti modula Konto

 • Program se isporučuje sa Kontnim planom za:

  • privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike,
  • budžetske ustanove,
  • društva za upravljanje penzionim fondovima,
  • društva za upravljanje investicionim fondovima.
 • Program je fleksibilan i daje mogućnost kreiranja kontnog plana shodno potrebama i zahtevu korisnika (analitike i subanalitike poslovnih partnera) ili dodavanja drugih kontnih planova, kao i kreiranje alternativnih konta i kontnog plana i kreiranje određenih izveštaja prema njemu.

 • Mogućnost efikasnog vođenja poslovnih knjiga usaglašenih sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji za jedno ili više preduzeća.
 • Automatsko formiranje Napomena uz finansijske izveštaje za preduzetnike i privredna društva

 • Program je baziran na operativnom dokumentu – nalogu za knjiženje, koji se kreira ili manuelno, direktnim unosom podataka od strane korisnika ili automatski, na osnovu predhodno evidentiranih dokumenta u drugim modulima programa MPP2, koji se knjiže prema standardnim šemama za knjiženje. Na osnovu naloga za knjiženje podaci se automatski generišu u propisanim finansijskim izveštajima:

  • Bilans stanja,
  • Bilans uspeha po MRS,
  • Glavna knjiga,
  • Dnevnik,
  • Bruto bilans,
  • Zaključni list,
  • Statistički izveštaj po MRS,
  • Izveštaj o tokovima gotovine po MRS…
 • Omogućava kreiranja seta izveštaja:

  • analitičke kartice poslovnih partnera,
  • pregled salda analitika,
  • pregled prometa poslovnih partnera,
  • izvod otvorenih stavki IOS – digitalno potpisivanje i slanje na mejl,
  • rad sa deviznim kontima,
  • izveštaj o dospelim obavezama…
 • Podržano je finansijsko praćenje prema organizacionim jedinicama (mestima troška) i nekim korisnički definisanim dodatim analitikama (ugovorima, projektima, izvorima finansiranja …)

 • Moguć je rad sa deviznim kontima, evidencija promena i dobijanje izveštaja u stranoj valuti, kao i automatski obračun kursnih razlika.
 • Izvoz podataka iz finansijskih izveštaja u MS Excel, koji su operativni i mogu se dalje obrađivati.
 • Program podržava šablone za automatsko zatvaranje poslovnih knjiga i utvrđivanje rezultata poslovanja, otvaranje početnog stanja za narednu godinu, izvoz Bilansa u elektronskom obliku pogodnom za uvoz u sistem APR-a.

Modul Konto moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

 • Osnovni nivo
 • Standardni nivo

 • Napredni nivo