Upravljanje ljudskim resursima – modul PERSONAL

Upravljanje ljudskim resurima se danas smatra jednim od najvažnijih segmenata upravljanja preduzećem i nije više u fokusu interesovanja samo najvećih kompanija.
Softversko rešenje PS.IT-a za upravljanje ljudskim resursima je savremeno rešenje bazirano na dugogodišnjem iskustvu u razvoju softvera za obračun zarada i naknada i na uvidu u izazove sa kojima se u segmentu upravljanja ljudskim resursima susreću preduzeća u svakodnevnom radu.
Uzimajući u obzir da su potrebe, prioriteti i ciljevi različitih preduzeća bitno različiti, softver je koncipiran tako da obezbedi fleksibilnost prilikom uvođenja i skalabilnost u periodu eksploatacije.

Karakteristike modula

 • Prilagodljiv je potrebama korisnika
 • Jednostavan je za upotrebu i zahteva minimalnu obuku
 • Baziran je na savremenim softverskim rešenjima, što ga čini pouzdanim i moćnim alatom u svakodnevnom radu
 • Može da se integriše sa softverskim rešenjima PS.IT-a ili drugih proizvođača softvera
 • Osim licenci za korišćenje operativnog sistema, ne zahteva druge licence

Segmenti programa

 • Evidencija podataka o licima, radnim mestima i organizacionoj šemi
 • Kreiranje i štampa dokumenata

 • Izveštavanje i analiza

Prilagodljivost programa:

Softver za upravljanje resursima uvodi koncept šablona kojima se definišu skupovi podataka o licima, radnim mestima i organizacionoj šemi u skladu sa potrebama konkretnog korisnika. Kroz šablone se može bitno uticati i na način prikazivanja tih skupova podataka.
Softver se distribuira sa predefinisanim šablonom, tj sa predefinisanim skupom podataka i predefinisanim izgledom, koji se prilikom uvođenja mogu izmeniti u dogovoru sa korisnikom. Izmene šablona su moguće i u toku eksploatacije programa.

U radu sa dokumentima, softver za upravljanje ljudskim resursima se takođe oslanja na šablone (templejte) za dokumente. Pored predefinisanog skupa dokumenata, korisnik ima mogućnost kreiranja svojih šablona za postojeće tipove dokumenata ili potpuno nove tipove dokumenata.

U delu izveštavanja i analize, softver poseduje skup predefinisanih izveštaja i alate za aktivan rad korisnika sa podacima i generisanje „ad hoc“ izveštaja. Pored predefinisanih izveštaja, korisnik u procesu uvođenja ili tokom eksploatacije može dostaviti zahtev za dodatne izveštaje u skladu sa potrebama svog poslovanja.
Akcije su opcije koje podrazumevaju grupnu obradu podataka i/ili obradu koja se sastoji od više jednostavnih operacija a koje se izvršavaju u određenom redosledu. Neke akcije su predefinisane i distribuiraju se uz osnovnu instalaciju programa, ali se skup akcija može proširiti novim akcijama na zahtev korisnika.

Funkcionalnost osnovne instalacije

Osnovnom instalacijom softvera za upravljanje ljudskim resursima obuhvaćene su opcije za koje je procenjeno da su interesantne za rad većine preduzeća.

1. Podaci o licima, radnim mestima i organizacionoj šemi

 • Opšti podaci o licu 

  • ime, prezime, srednje ime, jmbg, adrese, opština, broj telefona, e-mail, broj lične karte …
  • broj zdravstvene legitimacije, datum isteka zdravstvene legitimacije (na osnovu koga se može dobiti obaveštenje o isteku z.l., određeni broj dana unapred),
  • mogućnost dodavanja slike zaposlenog,
  • mogućnost učitavanja podataka sa čipovane lične karte.
 • Lični podaci o licu

  • datum rođenja, mesto rođenja, pol, državlјanstvo, imena roditelјa, prezime pre braka, devojčko prezime,
  • veroispovest, slava, automatsko dodavanje slave u evidenciji odsustva,
  • broj obuće, konfekcijski broj,
  • istorija promena ličnih podataka.
 • Podaci o zaposlenju 

  • šifarnik radnih mesta – koji korisnik definiše prema svojoj sistematizacija,
  • šifarnik organizacionih jedinica – koji korisnik definiše prema svojoj sistematizacija,
  • šifarnik mesta troška – podatak koji može da se koristi pri knjiženju obračuna zarada u modulu Total S
  • hronološko praćenje kretanja lica kroz radna mesta, organizacione jedinice i mesta troška,
  • broj i datum osnovnog ugovora o radu,
  • evidencije lokacije na računaru (mreži) na kojoj se fizički nalazi (skeniran) dokument ugovora,
  • podaci o radnoj knjižici,
  • mogućnost kreiranja više organizacionih šema.
 • Stečeno obrazovanje

 • Posebna znanja i veštine

 • Stručna usavršavanja i obuke.
 • Podaci o zaradama 

  • ugovorenoj zaradi, bruto ili neto, u iznosu ili po koeficijentu,
  • kategorija osiguranika,
  • tekući računi lica,
  • platne grupe i službenici (za javna preduzeća i državne institucije).
 • Podaci o stažu (trenutnom, prethodnom, specijalnom, beneficiranom)

 • Godišnji odmori 

  • evidencija plana i realizacije godišnjih odmora,
  • sistem za automatsko dodelјivanje dana godišnjih odmora svim zaposlenima na osnovu Zakona o radu i kolektivnog ugovora.
 • Evidencija odsustva (bolovanja, porodilјsko, trudničko, plaćeno odsustvo, službeni put, verski praznik, prekid rada …) koja su dostupna prilikom obračuna zarada u modulu Total S

 • Podaci koji su neophodni za kreiranje izveštaja za Trezor (za javna preduzeća)

  • šifarnik zanimanja,
  • funkcionalna klasifikacija,
  • godina poslednjeg napredovanja,
  • nadređena lica.
 • Zaduženje lica inventarom za ličnu upotrebu (mobilni, automobil, kartice, laptop, klјučevi …)

 • Grupni unos i izmena postojećih podataka za odabrana lica.

2. Kreiranje i štampa dokumenata

 • Ugovor o radu,

 • Aneks ugovora o radu,

 • Ugovor o delu,

 • Autorski ugovor,

 • Rešenje o prestanku radnog odnosa,

 • Rešenje za godišnji odmor,

 • Odluke direktora,

 • Razni tipovi rešenja,

 • Sporazum o prestanku radnog odnosa, rešenje o otpremnini – tehnološki višak.

3. Izveštavanje i analiza

 • Predefinisani izveštaji

  • Struktura zaposlenih po polu
  • Struktura zaposlenih po obrazovanju
  • Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama
  • Struktura zaposlenih po radnim mestima
  • Struktura zaposlenih po starosti
  • Ukupan radni staž
  • Uslov za penziju
  • Jubilarna nagrada
  • Stečeno obrazovanje
  • Odsustvo po zaposlenom
  • Godišni odmor na dan
  • Prijavlјena/odjavlјena lica na dan
  • Kretanje lica kroz organizacione jedinice i radna mesta
  • Tip ugovora za sva lica
  • Promene zaposlenog
  • Neophodno/stečeno obrazovanje za radna mesta
  • Lica na zameni
  • Članovi porodica
  • Aktivna / pasivna lica
  • Struktura i broj zaposlenih u zavisnosti od vrste radnog vremena – statistički
  • Struktura i broj zaposlenih u zavisnosti od trajanja radnog odnosa – statistički
  • Struktura zaposlenih po polu – statistički
  • Struktura zaposlenih po starosti – statistički
  • Struktura zaposlenih po obrazovanju – statistički
  • Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama – statistički
  • Evaulacija fluktacija
  • Struktura zaposlenih po obrazovanju i starosnim grupama
  • Prosečna neto zarada po zaposlenom po mesecima (ako se koristi uz modul za obračun zarada i naknada Total S)
  • Personalni list zaposlenog
  • Evidencioni list zaposolenog
  • Istek ugovora o radu za sva preduzeća
  • Program obuke ISO
 • Grafička prezentacija izveštaja

 • Generisanje „ad hoc” izveštaja – mogućnost da korisnik kreira izveštaje, samostalno definišući kriterijume i podatke koje želi da dobije u izveštaju. Ovakav izveštaj moguće je sačuvati i iznova koristiti u drugom datumskom opsegu

 • Obrasci za korisnike javnih sredstava – korisnici javnih sredstava iz programa za upravlјanje lјudskim resursima mogu da kreiraju obrasce sa podacima o zaposlenim, izabranim, postavlјenim i angažovanim licima u javnom sektoru:

  • Obrazac 1 – Zaposleni na neodređeno/određeno vreme
  • Obrazac 2 – Zaposleni po ugovoru o delu
  • Obrazac 3 – Zaposleni preko zadruga

  Navedeni obrasci mogu da se izvezu iz programa u elektronskom obliku (XML fajl) i uvezu u aplikaciju Registar zaposlenih, Uprave za trezor.

Način licenciranja

Program za upravljanje ljudskim resusrsima – Personal licencira se po principu godišnje pretplate. Pretplata počinje da teče datumom uplate i traje narednih godinu dana.
Cena godišnje pretplate je definisana važećim komercijalnim uslovima PS.IT-a i zavisi od maksimalnog broja aktivnih lica u evidenciji. Evidentirana lica u programu koja su u statusu „pasivan“ ne ulaze u broj lica koji je ograničen nivoom licence i ona se ne uzimaju u obzir prilikom pregleda i foramiranja izveštaja iz programa.