Praćenje proizvodnje – modul POGON

Modul za praćenje proizvodnje – POGON – omogućava dokumentaciono praćenje proizvodnje u preduzećima koja samostalno obavljaju ovu delatnost, na osnovu kreiranih normativa i radnih naloga.
Obuhvata dva segmenta: magacinsko poslovanje i proizvodnju, a oslanja se na modul za robno-materijalno knjigovodstvo – KAL

Modul je namenjen

 • Preduzećima koja samostalno vode proizvodnju.

Funkcionalnosti modula Pogon

 • Magacinsko poslovanje – deo modula koji omogućava isključivo količinsko praćenje stanja zaliha (materijala i proizvoda) u jednom ili više fizičkih magacina:

  • Predviđeno je da ovaj deo programa koristi lice koje je zaduženo za prijem i izdavanje artikala u magacinu (magacioner) i koje prati samo količinsku evidenciju.
  • Formiranje proizvoljnog broja magacina.
  • Kreiranje artikla po magacinima
  • Izrada dokumenata: Otpremnica, Prijemnica, Interna otpremnica, Interna prijemnica, Otpis, Predatnica, Povratnica, Trebovanje, Revers, Povraćaj dobavljaču.
  • Izrada popisa artikala.
  • Limitiranje minimalne količine artikala.
  • Kreiranje izveštaja: Kartica artikala, Lager lista, Stanje zaliha, Izveštaji o kretanju artikala po partnerima, kategorijama artikla, dodatnim analitikama.
 • Proizvodnja – deo modula koji omogućava kreiranje radnih naloga i sastavnica (normativa):

  • Predviđeno je da ovaj deo programa koristi lice koje je zaduženo za planiranje i realizaciju procesa prizvodnje i otvaranje radnih naloga (poslovođa, tehnolog, projektant …).
  • Kreiranje sastavnica (specifikacija, normativa) gotovih proizvoda, koje u sastavu pored materijala mogu da sadrže i poluproizvode.
  • Kreiranje radnog naloga u kome se na osnovu unetog proizvoda automatski preračunava potreban matrijal prema sastavnici.
  • Kreiranje Trebovanja, Povratnica i Predaje proizvoda iz radnog naloga u delu magacinsko poslovanje.
  • Obračunom po radnom nalogu moguće je utvrditi direktne troškove materijala na osnovu utroška.
  • U obračunu cene koštanja pored automatski obračunatih troškova materijala, ručno je moguće uneti ostali direktne i indirektne troškove.
  • Za svaki radni nalog moguće je raditi više parcijalnih obračuna – situacija.
  • Podržane su šeme za automatsko knjiženje u pogonskom knjigovodstvu (klasa 9) u programu za finansijsko računovodstvo – Konto.
 • Povezanost sa modulom za robno-materijalno knjigovodstvo – Kal

  • Da bi modul Pogon upošte mogao da funkcioniše potrebno je da se licencira i modul za robno-materijlano knjigovodstvo – Kal.
  • Sva dokumenta sa količinama artikala koja su kreirana u modulu za magacinsko poslovanje, mogu se preuzeti i ista dokumenta u robno materijalnoj evidenciji, gde se automatski dodaju cene artikala.
  • Predviđeno je da ovaj deo programa tj. modul koristi knjigovođa koji bi preuzimao magacinske dokumente, dodavao cene i knjižio dokumente u finansijsko knjigovodstvo. Time bi knjigovođa imao paralelnu evidenciju prometa artikala sa magacionerom.

Modul Pogon moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

 • Napredni nivo