O programu

MPP2 Enetrprise je softversko rešenje za praćenje poslovanja bazirano na platformi poslovno-računovodstvenog softvera „Mali poslovni programi 2“ (MPP2).

MPP2 Enterprise se u tehnološkom i funkcionalnom smislu u potpunosti podudara sa MPP2. Osnovna razlika i glavna prednost MPP2 Enterprise sastoji se u tome što se MPP2 distribuira sa besplatnom verzijom softvera za upravljanje bazom podataka MS SQL Server koja se zove MS SQL Server Express, dok se MPP2 Enterprise distribuira sa komercijalnom verzijom MS SQL Servera.

Karakteristike programa

Razlika između Express i komercijalne verzije MS SQL je u tome što Express  verzija ima određena ograničenja ugrađena od strane Microsoft-a, zbog kojih nije efikasan pri intezivnom radu u mreži sa desetak i više korisnika. Takođe, MS SQL Express ima ograničen skup administrativnih i dijagnostičkih alata i opcija u odnosu na komercijalnu verziju MS SQL Servera.

 • MS SQL  Express Edition za svoj rad ne koristi više od 1 GB RAM memorije, bez obzira na to što na računaru na kojem je instalirana baza podataka postoji više RAM memorije,
 • MS SQL  Express Edition za svoj rad ne koristi više od 1 procesora, bez obzira na to što je na računaru prisutno više procesora.
 • MS SQL  Express Edition ima ograničenje u veličini baze od maksimalno 10 GB.

Navedena ograničenja dolaze do izražaja sa rastom broja istovremenih korisnika softvera, rastom količine podataka koja se obrađuje ili višegodišnjoj evidenciji podataka u programu MPP2.

U ovim situacijama PS.IT preporučuje korisnicima je da pređu na korišćenje  komercijalne MS SQL Server verzije softvera za upravljenje bazom podataka programa MPP2. Komercijalne verzije SQL Servera mogu da se nabave kod kompanija koje se bave prodajom Microsoft softvera. Međutim, Privredni savetnik – Informacione tehnologije kao dugogodišnji Microsoft ISV partner, ima mogućnost da preko ISV Royalty programa plasira punu (komercijalnu) MS SQL licencu kao sastavi deo svojih softverskih rešenja i to po znatno povoljnijim cenama. Iz tog razloga u cilju omogućavanja licenciranja komercijalne verzije SQL Servera po povoljnim uslovima uz licencu MPP2, nastao je proizvod MPP2 Enterprise.

Način licenciranja

MPP2 Enterprise može se distribuirati sa različitim komercijalnim verzijama MS SQL Servera i prema različitim principima licenciranja MS SQL Servera.

Model licenciranja može biti:

 • Po konkurentnom korisniku koji pristupa MS SQL Server-u (CAL);
 • Po fizičkom jezgru servera (CORE).

Vrsta proizvoda može biti:

 • MS SQL Standard;
 • MS SQL Enterprise.

Način korišćenja licence:

 • po uređaju (DEVICE);
 • po korisniku (USER).

Namena licenciranja može biti:

 • MS SQL Server licenciran isklјučivo za potrebe MPP2 Enterprise softvera – podržava držanje samo jedne baze podataka;
 • MS SQL Server licenciran za potrebe MPP2 Enterprise i još nekih aplikacija – podržava mogućnost držanja više baza različitih aplikacija na istom MS SQL Server-u.

Bez obzira na princip licenciranja,  licenca MS SQL Server-a ostaje vezana za licencu MPP2 Enterprise i pravo na korišćenje licence MS SQL Server-a važi dokle god se koristiti licenca MPP2 Enterprise.
Poslednja verzija MS SQL Server-a je 2019. Licenciranjem MS SQL Server-a kroz MPP2 Enterprise korisnik ima tkz. downgrade pravo da koristi licencu za prethodne dve verzije MS SQL Server-a (2017 i 2016).

Napomena broj 1: Prilikom izbora MS SQL Server-a, treba uzeti u obzir da je MS SQL Server 2014 poslednja verzija MS SQL Server-a koja ima podršku za 32 bitnu verziju operativnog sistema.
Napomena broj 2: MS SQL Server 2019 Standard se dobija bez prava automatskog prelaska na narednu generaciju MS SQL Server-a (na primer na  MS SQL Server 2022).

Tehnički podaci MPP2 Enterprise

MPP2 Enetrprise, kao i MPP2 je softver razvijan za Windows platformu kao standardna desktop klijent/server aplikacija.

Podržane su sledeće platforme: MS Windows 7 / 8 / 10.

Aplikativni deo softverskog rešenja je pisan u C#, baziran na .Net Framework-u 4.0 a kao alat je korišten Microsoft Visual Studio 2012.

 

Minimalna preporučena konfiguracija računara (za jedan računar) podrazumeva:
• 8 GB RAM serverski računar
• 4 GB RAM klijentski računari, bitnije je da imaju dobar procesor i hard disk
• 1 GB na radnom disku
Što se tiče udalјenih lokacija i pristupa sa istih, najbolјa varijanta je VPN tunel sa protokom 5Mb\s, 1:1 odnos. Može i sporiji protok ali će i aplikacija raditi sporije. Što je brži protok i program će raditi brže.

Prelazak sa MPP2 na MPP2 Enterprise

Prelazak na MPP2 enterprise platformu ima nekoliko aspekata:

 • Tehnički – Tehnički prelazak sa postojeće platforme na komercijalnu MS SQL Server Standard Runtime sa punom funkcionalnošću servera nije kompleksan i ne podrazumeva prekid u redovnom radu i funkcionisanju preduzeća.
 • Pravni – Sa pravne tačke gledišta, neophodno bi bilo promeniti formu ugovora o nabavci i održavanju MPP2 kako bi se model licenciranja uskladio sa zahtevima Microsofta. Naime standardni model licenciranja softverskog rešenja MPP2 predviđa godišnje licenciranje softvera, dok Microsoft insistira, na jednokratnoj kupovini softvera i godišnjem održavanju.
 • Finansijski – Finansijske parametre prelaska na novu platformu treba posmatrati iz dva ugla:
  • u odnosu na alternativno rešenje, tj. direktnu nabavku komercijalne verzije MS SQL Server-a (koju možete izvršiti od bilo kog distributera Microsoft proizvoda), prelazak na MPP2 Enterprise platformu je u zavisnosti od licencne opcije povoljniji 3 do 4 puta.
  • u odnosu na trenutno postojeći finansijski aranžman koji je definisan Ugovorom o licenciranju MPP2, samo su inicijalni troškovi jednokratno povećani. Cena godišnjeg održavanja MPP2 Enterprise podudara se sa cenom godišnje licence programa MPP2.
  • licence programa MPP2 se ne menjaju, primenjuju se prema važećem cenovniku, a održavanje MPP2 Enterprise-a je identično sa .

Kako bi ispunili Microsoft uslove licenciranja softvera MS SQL Server Standard Runtime i da bi omogućili da naši korisnici liceniraju MS SQL na ovaj način, potrebno je da korisnik izvrši prelazak na MPP2 Enterprise verziju našeg računovodstvenog softvera. MPP2 Enterprise sadrži sve funkcionalnosti kao i edicija MPP2, s tim što se potpisuje novi ugovor za kupovinu softvera MPP2, u koji je uključen i MS SQL Server Standard Runtime i po kome se plaća godišnje održavanje softvera (umesto godišnjeg licenciranja MPP2, po istoj ceni).

Cena softvera MPP2 Enterprise

Softverski paket edicija MPP2 Enterprise licencira se po principu jednokratne nabavke uz godišnje plaćanje održavanja softvera. Period održavanja softvera je godinu dana (od prvog dana sledećeg meseca od datuma uplate).

Iznos jednokratne nabavke softvera MPP2 Enterprise jednak je ceni kupovine komercijalne verzije  licence MS SQL Server-a, dok se održavanje programa MPP2 Enterprise plaća po ceni godišnje licence modula programa MPP2.

Po isteku perioda održavanja, korisnik može produžiti period održavanja plaćanjem godišnje naknade, u skladu sa komercijalnim uslovima PS.IT-a važećim u trenutku plaćanja naknade, ili odustati od korišćenja programa.

Ako odustane od korišćenja programa, korisnik ima pravo da zadrži jednu instaliranu instancu programa radi pregleda unetih podataka ali nema mogućnost unosa novih podataka u program.

Korisnik može u toku rada zaključiti da su mu potrebni još neki segmenti programa. U tom slučaju svoj paket može proširiti  sa dodatnim modulima uz doplatu.

Korisnik može u toku eksploatacije programa preći na viši nivo licenciranja (na skuplji paket) uz doplatu. Prilikom nabavke programa korisnik sa PS.IT-om sklapa ugovor o licenciranju.

Da bismo Vam poslali zvaničnu ponudu potrebno je da nam dostavite informacije o broju računara na kojima bi bio instaliran programa MPP2, kao i koji je operativni sistem instaliran na računaru na kojem se nalazi baza programa MPP2, odnosno koji će biti server programa. Poslednja verzija SQL Servera 2019 može da se instalira samo 64-bitnim operativnim sistemima.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o načinu licenciranja i cenama kontaktirajte nas na mejl prodaja@psit.rs.