Magacinsko poslovanje – modul LAGER

Modul za magacinsko poslovanje Lager omogućava količinsko praćenje stanja u magacinu kroz set izveštaja i generisanje magacinskih dokumenata. Može da se integriše sa modulima iz standardnog i naprednog paketa ili da radi samostalno.

Modul je namenjen

  • Svim preduzećima koja imaju magacine i koja samostalno vode količinsku evidenciju ulaza i izlaza arikala po magacinima

Funkcionalnosti modula Lager

  • Formiranje proizvoljnog broja magacina
  • Kreiranje artikla po magacinima
  • Izrada dokumenata: Otpremnica, Prijemnica, Interna otpremnica, Interna prijemnica, Otpis, Predatnica, Povratnica, Trebovanje, Revers, Povraćaj dobavljaču
  • Izrada popisa artikala
  • Limitiranje minimalne količine artikala
  • Kreiranje izveštaja: Kartica artikala, Lager lista, izveštaji o kretanju artikala po partnerima…