web analytics

MPP2 i E-fakture

Dragi korisnici,

U poslednje vreme smo imali dosta poziva i pitanja na temu elektronskih faktura. Shvatamo da je većina vas i dalje u strahu kako će dočekati 2022. godinu i početak primene Zakona o elektronskom fakturisanju.
Da prvo razjasnimo pojam elektronske fakture koja je sada aktuelna.

„Elektronska faktura je, u smislu zakona kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, faktura, privremena i okončana situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu kojim se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, sastavljena kao elektronski zapis, koja treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje te fakture, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom.“

Dakle, elektronska faktura je bilo koja faktura koja nije u papirnom obliku. Može biti u PDF formatu, Wordu, Excelu, XML-u.., ali svakako mora sadržati sve obavezne elemente propisane zakonom (koje ima i papirna faktura). S obzirom na to da elektronska faktura sama po sebi nema fizički pečat i potpis, ona mora sadržati neku identifikacionu oznaku ili biti elektronski potpisana validnim digitalnim sertifikatom.
Ovo je već sada aktuelno i kompanije koje žele, mogu već sada slati fakture u elektronskom obliku mejlom svojim klijentima, ukoliko su se klijenti složili da žele i mogu da primaju takve fakture.

PS.IT u svom softverskom rešenju MPP2 već sada ima dosta toga podržanog od opcija koje smo pomenuli:
· Već duže vreme možete slati elektronske fakture mejlom vašim klijentima. Obaveštenje o ovome i odgovarajuća uputstva smo slali prethodne godine. Imate mogućnost da elektronski potpišete fakturu i da je pošaljete partneru mejlom, ili da podesite identifikacionu oznaku na fakturi i kao takvu da je pošaljete mejlom, sve direktno iz softvera MPP2.
· Kao dodatak ovome, prošle godine smo omogućili i elektronsku razmenu faktura (EDI) za sve korisnike servisa Moj e-Račun, firme Docloop. U ovoj razmeni se koristi XML format po standardu UBL 2.1, koji e se koristi i za sistem elektronskih faktura od 2022. godine.
Ova opcija u našem softverskom rešenju MPP2 trenutno funkcioniše za fakture iz KIR 1 i KPR1 (samo dinarski promet u Republici Srbiji) , a biće proširena i za ostale knjige KIR i KPR, pa će uskoro biti šire primenljiva.

Ono što je novina koja se očekuje tokom 2022. godine, to je da će sve fakture u nekom momentu (različiti počeci primene su predviđeni za različite kategorije) morati da se registruju i u državnom sistemu elektronskih faktura (sistem elektronskih faktura – SEF koje vodi Ministarstvo finansija) i biće potrebno da mogu da se prevedu u XML format, po odgovarajućem definisanom srpskom standardu elektronskog fakturisanja (prihvaćen UBL 2.1).

Primena ovog Zakona će prvo obuhvatiti razmenu faktura u transakcijama između subjekata javnog sektora, kao i između privredih subjekata i javnog sektora, gde se subjekti javnog sektora pojavljuju kao dužnici (od januara 2022. godine).

Od jula 2022. godine, očekuje se šira primena Zakona koja će se odnositi i na transakcije između privrednih subjekata i subjekata javnog sektora, gde se subjekti javnog sektora pojavljuju kao poverioci.
Od januara 2023. godine planiran je celokupan prelazak na sistem elektronskih faktura, kao i početak elektronskog evidentiranja obračuna PDV za privatni sektor.
Pod elektronskom fakturom (u smislu novog Zakona) podrazumeva se „zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i primlјene avanse, koji su izdati, poslati i primlјeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura“.

Zakon pod elektronskom fakturom podrazumeva fakture u elektronskom obliku koje su izdate u propisanom strukturiranom formatu kako bi se omogućila automatizovana elektronska obrada podataka sadržanih u takvim dokumentima preko sistema elektronskih faktura (SEF-a).

PS.IT će, kao i do sada, svojim korisnicima da pruži podršku i za ovaj vid elektronskog fakturisanja u svom softverskom rešenju MPP2.
Za razmenu faktura između MPP2 i SEF-a (novog, državnog sistema elektronskih faktura), omogućićemo dve varijante:
1. Ručno učitavanje i preuzimanje XML-ova na SEF i iz SEF-a:
• Već smo razvili opciju prevođenja i čuvanja izlaznih faktura iz MPP2 u XML format (UBL 2.1), kako bi fakture mogle da se šalju klijentima koji podržavaju ovu opciju, i kako bi se iste mogle učitati na državni sistem faktura (SEF). Ova opcija je uveliko u testiranju.
• Takođe, podržali smo i prijem ovakvih faktura po istom standardu u naš softver MPP2, kako bi korisnici koji budu primali fakture od svojih dobavljača u ovom obliku ili preuzimali fakture sa SEF-a u XML-u, mogli da ih jednostavno učitaju u naš program.
I ova opcija je uveliko u izradi, a korisnici će imati mogućnost eventualne dodatne obrade fakture i mapiranja određenih polja (šifarnika partnera i artikala), pre samog učitavanja u KPR ukoliko je potrebno.
2. Direktna razmena faktura između MPP2 i SEF-a uz pomoć API-ja.
Dokumentacija za API je kasnila i dobili smo je tek 18. oktobra, pa smo sada u mogućnosti da i ovu funkcionalnost doradimo i testiramo.

Takođe, razvili smo i novi modul u okviru naše edicije MPP2 – e-Delovodnik koji će se uskoro naći u prodaji, a koji će da omogući i olakša proces zavođenja i praćenja različite ulazne i izlazne dokumentacije u okviru poslovanja firme, a u elektronskom formatu.
Za korisnike kojima je potrebno rešenje koje će podržati proces obrade i internu arhivu elektrosnkih dokumenta, PS.IT razvija integraciju u saradnji sa kompanijom PlusPlusNT koja se bavi ovakvim rešenjima.

Sve ovo Vam pišemo da biste znali da mislimo na vas i da uveliko radimo na primeni zakona i na novim izmenama koje nas sve očekuju.
Ukoliko imate dodatnih pitanja i nejasnoća, možete nam pisati na neki od mejlova: contact@psit.rs i podrska@psit.rs.

Vaš PS.IT

2021-12-15T10:42:10+01:00
Go to Top